การท่าเรือฯ แจ้งปรับ Surcharge เรือลากจูงท่าแหลมฉบัง ตามราคาน้ำมัน

  • กทท. ชี้การปรับ Surcharge เรือลากจูง เป็นการปรับตามปกติ เพื่อสอดคล้องปัจจุบัน
  • โดยปรับขึ้น 205 บาท จากค่าธรรมเนียมเดิม 2,961 บาทต่อชั่วโมง เพิ่มเป็น 3,166 บาท
Share with trust
เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)  ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

โดยมีการปรับเฉพาะค่าธรรมเนียม (Surcharge) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการใช้เรือลากจูง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จากค่าธรรมเนียมเดิม 2,961 บาทต่อชั่วโมงเป็น 3,166 บาทต่อชั่วโมง ตามรายละเอียด ดังนี้
การปรับค่า Surcharge ดังกล่าวนี้ เป็นไปตามระเบียบที่ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี โดยใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปี ของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน