เปิดประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บุคคลที่ช่วยเหลือสังคมหลากหลายด้าน

RIP – ThaiBev - Asset World Corporation-SPACEBAR-Hero.jpg
 • อาลัย คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Share with trust
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 มีรายงานว่า คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภรรยาของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อเวลา 01.24 น. ของวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา 

ประวัติคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2486  สมรสกับคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี มีบุตรด้วยกัน 5 คน คือ นางอาทินันท์ พีชานนท์, นางวัลลภา ไตรโสรัส, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี, นางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล และนายปณต สิริวัฒนภักดี

การศึกษา   
คุณหญิงวรรณา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันได้แก่
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล  
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยพะเยา  
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ด้านการทำงาน  
คุณหญิงวรรณา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี รวมถึงเป็นรองประธานกรรมการ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์    
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)   
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   
 • ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)   
 • ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ.) 
กิจกรรมเพื่อสังคม  
 • รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  
 • กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี  
 • กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ  
 • กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
 • กรรมการ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  
 • กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย  
 • กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง  
หลักการดำเนินชีวิต  
 • สุขภาพเป็นของเราเอง   
 • เงินทองเป็นของคนอื่น   
 • อำนาจเป็นเรื่องชั่วคราว   
 • ชื่อเสียงเป็นเรื่องชั่วนิรันดร์