‘กก.’ ส่งหนังสือเชิญ อบจ. ถก ‘ปลดล็อกท้องถิ่น’ 1 มิ.ย.

  • ‘ก้าวไกล’ เดินหน้านโยบายปลดล็อกท้องถิ่น
  • ‘พิธา’ เซ็นหนังสือเชิญสมาคม อบจ.ถกกระจายอำนาจ 1 มิ.ย.นี้
Share with trust
28 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (กก.) ลงนามในเอกสารพรรคก้าวไกลที่ ก.ก.ร.22.03/2566 เรื่อง “ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจ” ส่งถึงนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวมีเนื้อหา ระบุว่า ตามที่พรรคก้าวไกลได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลเลือกตั้งและประสานการจัดตั้งรัฐบาลนั้น 

เนื่องจากนโยบายสำคัญที่สุดของพรรคก้าวไกลประการหนึ่ง คือ เรื่องการกระจายอำนาจปลดล็อคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพรรคก้าวไกลจะดำเนินการโดยทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ 

ในการนี้เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 

พรรคก้าวไกลใคร่ขอเรียนเชิญท่านและกรรมการสมาคมฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์) หัวหน้าพรรคก้าวไกล