3 ไฟฟ้า พร้อม OR - EA พัฒนาแอปฯ ยกระดับให้บริการ EV

10 ธ.ค. 2565 - 15:01

  • พลังงาน ชูยกระดับบริการ EV ในประเทศไทย พัฒนาแอปฯ ค้นหาสถานีชาร์จ

  • สำคัญยิ่งกว่า เมื่อสามารถ ‘ดูข้ามค่าย’ ได้ด้วย

MEA-PEA-EGAT-OR-EA-EV-charger-Find-charging-station-SPACEBAR-Thumbnail
นับเป็นการผนึกกำลังขององค์กรพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยไฟฟ้าและน้ำมัน ทั้ง MEA – PEA – EGAT รวมถึงเอกชน อย่าง OR – EA ร่วมมือนำร่องพัฒนาแอปพลิเคชัน ยกระดับการให้บริการ EV ในประเทศไทย ซึ่งในความร่วมมือนี้ก็ทำให้ผู้ใช้รถยนต์ EV ในประเทศไทย สามารถดูหมุดสถานีชาร์จข้ามค่ายได้แล้ว 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานคณะนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ 5 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์มกลางของสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงโครงข่ายแอปพลิเคชันการจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย  

ทั้งนี้ ในเฟสแรก ผู้ให้บริการทั้งหมดจะร่วมกันพัฒนาให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถค้นหาพิกัดสถานีอัดประจุไฟฟ้าของทั้ง 5 หน่วยงาน ผ่านแอปพลิเคชันทุกเครือข่ายได้สำเร็จ ได้แก่  

- MEA EV (MEA) 

- PEA VOLTA (PEA) 

- EleXA (EGAT)  

- EV Station PluZ (OR)  

- EA Anywhere (EA)  

พร้อมเปิดทดลองใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับพัฒนาในเฟสต่อไป ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/6OLoCjg19qE60kuyIiRjb5/c6af75f2bbbc1cde0d497d56f98f2141/MEA-PEA-EGAT-OR-EA-EV-charger-Find-charging-station-SPACEBAR-Photo01
จาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เผยว่า MEA ได้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 เป็นวาระครบรอบ 10 ปีที่ MEA ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV มีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาครอบคลุมทั้งในด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า และรูปแบบยานยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง MEA EV Application ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ EV อย่างครบวงจร ซึ่ง MEA พร้อมที่จะบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/eBdBOYD8sejLsXzrvhui7/d88056181cf48bda288b15748eb628f2/MEA-PEA-EGAT-OR-EA-EV-charger-Find-charging-station-SPACEBAR-Photo02
สมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า PEA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเชื่อมต่อเครือข่ายสถานีชาร์จ PEA VOLTA กับเครือข่ายของพันธมิตร โครงการนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย สามารถใช้งานแอปเดียวกับสถานีในเครือข่ายทั้งหมด ความพึงพอใจและสะดวกสบายของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักของ PEA VOLTA
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/42bT1bqRgYymTENo9oO9a3/5699ad52f460e591203283e51f4be462/MEA-PEA-EGAT-OR-EA-EV-charger-Find-charging-station-SPACEBAR-Photo03
วฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) กล่าวว่า EGAT ได้ดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบนิเวศน์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันด้วยความมั่นใจ สำหรับการเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการถือแผนที่เดียวก็สามารถเห็นสถานะปัจจุบันของทุกสถานีได้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางด้วยแบตเตอรี่ ไปได้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/5t3TKJTMU8KauN3O00xYfF/7c1e3d396d551f626f361b44d2f2e77c/MEA-PEA-EGAT-OR-EA-EV-charger-Find-charging-station-SPACEBAR-Photo04
ราชสุดา รังสิยากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ Orion บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า OR มุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างครบวงจร ตามหนึ่งในพันธกิจของ OR คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) การเชื่อมโยงโครงข่ายการจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับแอปพลิเคชัน EV Station PluZ ของ OR ในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/2kzM2smYhFWK9TI53Ltjdv/bd4765d357e156db6f106bb29eef534c/MEA-PEA-EGAT-OR-EA-EV-charger-Find-charging-station-SPACEBAR-Photo05
อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) กล่าวว่า กลุ่ม EA ได้มีการขยายการให้บริการสถานีชาร์จ "EA Anywhere” อย่างต่อเนื่อง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเป็นส่วนร่วมของการเริ่มต้นเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีชาร์จ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันให้สามารถค้นหาสถานีชาร์จได้ง่ายขึ้น และเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยมีความพร้อมของเครือข่ายสถานีชาร์จรองรับเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า 

ความร่วมมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันของทั้ง 5 หน่วยงานนี้ ถือเป็นการนำร่อง เพื่อเตรียมขยายผลต่อยอดไปยังความร่วมมือในการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) หรือ EVAT Charging Consortium ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ระหว่าง 12 หน่วยงานในลำดับต่อไป อันได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,  

การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัทอรุณพลัสจำกัด, บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR), บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จํากัด, บริษัท ชาร์จแมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท โชเซ่น เทคโนโลยี จํากัด, บริษัท พลังงานมหานคร จํากัด, บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด และ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์