ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 20 เมษายน 2565

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขของสมาชิก Spacebar.th, www.spacebar.th, Spacebar.co.th, www.spacebar.co.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไข การให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท เดอะ สเปซบาร์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ขอสมัครสมาชิก กับบริษัท ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อสมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากการใช้งานเว็บไซต์ Spacebar.th, www.spacebar.th, Spacebar.co.th, www.spacebar.co.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์ Spacebar) และแอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด สมาชิกกรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อ รักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. คำนิยาม

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกเว็บไซต์ Spacebar“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม

2. การเป็นสมาชิก

ลูกค้าซึ่งประสงค์จะสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการด้วยช่องทางและวิธีการดังนี้
2.1 ทางเว็บไซต์ Spacebar.th, www.spacebar.th, Spacebar.co.th, www.spacebar.co.th
2.2 ทางแอพพลิเคชั่น

3. คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิก

3.1 บุคคลที่จะทำการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Spacebar ได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเอง และได้ทำการ สมัครสมาชิก เว็บไซต์ Spacebar ด้วยตนเอง
3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3.4 หากสมาชิกเจตนาแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยนำข้อมูลของผู้อื่นมาแอบ อ้างสมัคร สมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิก ดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ใน การให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกนั้น
3.5 สมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่น สามารถเข้าใช้จาก ทางชื่อของ สมาชิกได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4. สิทธิประโยชน์

สมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ ประวัติการใช้บริการและเงื่อนไขของบริษัท

5. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับ ของกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจใน การพิจารณาคดี

6. ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ

สมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางใดๆ ของบริษัทต่อไป