ศาลปกครองคดีสยามสมาคมฯ สั่ง ‘แอชตัน อโศก’ ปรับทางเข้าตามกฎหมาย

  • อนันดาฯ แจงคดีสยามสมาคมฯ ฟ้องโครงการแอชตันอโศก
  • ศาลฯ พิจารณามีผูัอยู่อาศัยจำนวนมาก ให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขทางเข้าออกใหม่
Share with trust
รายงานข่าวระบุว่า บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ออกประกาศ ‘COMPANY STATEMENT คดีโครงการแอชตัน อโศก’ รายละเอียด ดังนี้ 

จากกรณี คดีศาลปกครอง 450/2560 ระหว่าง สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ซึ่งเป็นการฟ้องร้องระหว่างสยามสมาคมฯ (ผู้ฟ้อง) กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้อง) และทางบริษัท อนันดา เอ็มเอ็ฟ เอเชีย อโศก จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ ‘ผู้ร้องสอด’

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง ได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีคำตัดสินในลักษณะเดียวกับความเห็นของของตุลาการผู้แถลงคดี 

โดยศาลได้พิจารณาด้วยว่า ตามสภาพที่ดินในความเป็นจริง ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโครงการแอชตัน อโศก มีทางเข้าออกขนาดความกว้าง 13 เมตร และที่ดินติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่น ที่มีเขตทางกว้าง 30 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2 และสอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงแล้ว  

ประกอบกับมีผู้อยู่อาศัยในโครงการเป็นจำนวนมาก ศาลจึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ 3 และผู้ร้องสอดที่ 1 ปรึกษาหารือและแก้ไขให้มีทางเข้าออกเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2 ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใน 180 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด