กรมบังคับคดีกำหนดวันเลือกผู้ทำแผนฟื้นฟู JKN

7 พ.ค. 2567 - 06:18

  • เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์กำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ JKN

  • เลือกตัวผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง

  • กำหนด 24 มิถุนายน ที่สโมสรกองทัพบก

legal-led-set-date-select-jkn-rehabilitation-plan-creator-SPACEBAR-Hero.jpg

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้บริหารชั่วคราวและนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

โดยคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และตั้งผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราว โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผนลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนตามความในมาตรา

90/17 แห่งพระราชบัญญัติลัมละลาย พุทธศักราช 2483 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้นที่ 2 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ
2. การเสนอชื่อผู้ทำแผน
3. การคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้
4. การลงมติเลือกผู้ทำแผน
5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เจ้าหนี้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้

และเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 23  เมษายน 2567) โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนพร้อมหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 น. จึงจะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ทั้งนี้ ในวันที่ประชุมเจ้าหนี้อาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนได้

legal-led-set-date-select-jkn-rehabilitation-plan-creator-SPACEBAR-Photo01.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์