‘กกต.’ เปิดขั้นตอนรายงานผลเลือกตั้ง 66 ผ่านระบบ ECT Report การันตีรู้ผลภายใน 5 ทุ่ม 14 พ.ค.

27 เม.ย. 2566 - 09:39

ECT-confirms-knowing-the-results-SPACEBAR-Thumbnail
  • ‘กกต.’ เปิดขั้นตอนการรายงานผลเลือกตั้ง 66 อย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบ ECT Report

  • ยืนยันรู้ผลภายใน 5 ทุ่มคืนวันกาบัตรเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวร่วมหารือและซักซ้อมการเชื่อมต่อระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ หรือ ECT Report วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุม 502 สำนักงาน กกต.  

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ให้ประชาชนได้ติดตามผลคะแนนเลือกตั้ง 2566 ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญสื่อมวลชน ร่วมหารือ และซักซ้อมการเชื่อมต่อระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ  

โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการเข้าร่วมหารือ และซักซ้อมการเชื่อมต่อระบบ ECT Report เพื่อนำเสนอรายงานผลคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และผู้แทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  

โดยประชาชน สื่อมวลชน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง สามารถติดตามการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป ผ่านช่องทางดังนี้ 

1.เว็บไซต์รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ www.ectreport.com 

2.เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th

3.สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ โดยจะได้มีการเชื่อมโยงการรายงานผลคะแนน จากสำนักงาน กกต.ผ่าน Google Share Drive เพื่อนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป 

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการจนครบถ้วนทุกเขตเลือกตั้งได้ภายในเวลา 23.00 น.ของวันเลือกตั้ง 

สำหรับระบบรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) มีขั้นตอน ดังนี้ 

1.ระหว่างเวลา 18.00-18.45 น. ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) ตรวจสอบ และรวมผลคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร บันทึกผลคะแนนเลือกตั้งในระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ (Database) และ Excel รวมเขต 

2.ระหว่างเวลา 18.00-19.00 น.ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน.) ถ่ายรูปแบบรายงานผลการนับคะแนน ส.ส.ที่ กปน. ลงลายมือชื่อครบทุกคน 

3.ระหว่างเวลา 18.30-22.00 น. ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ/เขตปกครอง (อนุ กกต.เขต) ตรวจสอบความถูกต้องผลคะแนนจากรูปถ่ายแบบรายงานฯ และบันทึกผลคะแนนเลือกตั้งในตาราง Excel รวมตำบล เทศบาล แขวง นำผลรวมคะแนนในแต่ละตำบล เทศบาล แขวง ใน Excel รวมอำเภอ เขตปกครอง บันทึกในระบบรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ (Database) จัดตั้งทีมพิเศษ สำหรับดูแลแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหา ถ้าไม่ถูกต้องแจ้งให้ กปน.ตรวจสอบแก้ไข และดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อที่ 177 

4.หลังจากนั้นส่งระบบรายงานผลการเลือกตั้ง (Database) ให้แก่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวช.) 

5.ระหว่างเวลา 18.30-23.00 น. สวช.เชื่อมโยงระบบรายงานผลเลือกตั้ง และนำผลคะแนนมาจัดทำเป็น Dashboard เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6.ระหว่างเวลา 18.30-23.00 น. สวช.ส่งศูนย์รับรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. (สำนักงาน กกต.ส่วนกลาง) 

7.สปส.แถลงผลการรับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. (Dashboard) 

8.ระหว่างเวลา 18.30-23.00 น. สื่อมวลชนเชื่อมโยง และรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ (Website) และ/หรือเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV ผ่าน Google Share Drive เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกๆ 15-30 นาที 

9.สำนักงาน กกต.จังหวัด และสำนักงาน กกต.กทม. นำผลคะแนนไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

10.ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ/เขตปกครอง ส่งไฟล์ตาราง Excel รวมอำเภอให้ กกต.เขต 

11.ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) ตรวจสอบความถูกต้องผลคะแนนเลือกตั้ง และเซฟทับลง Excel รวมเขตเลือกตั้ง และส่งให้สำนักงาน กกต.จังหวัดใน และสแกนแบบรายงานผลคะแนน ส.ส. พร้อมกับส่งให้สำนักงาน กกต.จังหวัดภายใน 2 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

12.สำนักงาน กกต.จังหวัด และสำนักงาน กกต.กทม. ตรวจสอบความถูกต้องผลคะแนนเลือกตั้งจากผลรวมคะแนนแต่ละเขตเลือกตั้งที่ตนรับผิดชอบ (Excel รวม) นับผลคะแนนในระบบรายงานผลคะแนน ส่งไฟล์ Excel รวมจังหวัดให้ศูนย์รับรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.และประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการเลือกตั้ง

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์