Data Daily: ‘ค่าแรงขั้นต่ำ’ ในรอบ 22 ปี โตช้ากว่าราคาทองคำ 10 เท่า!

TAGCLOUD-data-daily-thai-minimum-wage-SPACEBAR-Hero.jpg
  • ค่าแรงขั้นต่ำวันนี้ 331 บาท/วัน (เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.2544 = 49.8%)
  • ราคาทองคำวันนี้ 32,200 บาท (เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.2544 = 567.2%)
  • ค่าแรงขั้นต่ำโตช้ากว่าราคาทองคำถึง 10 เท่า!
Share with trust
450 บาท เป็นค่าแรงขั้นต่ำที่พรรคก้าวไกลเสนอ และคิดว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสม เมื่อคำนวณค่าเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2566) ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 331 บาท (อ้างอิงอัตราค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพฯ) หากนโยบายดังกล่าวเป็นจริง ค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นทีเดียว 73.5% 

ฝ่ายลูกจ้างคงยิ้ม แต่เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการน่าจะกุมขมับ เพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นพรวดเดียว 

ถามว่าค่าแรงขั้นต่ำควรขึ้นเท่านี้หรือไม่ SPACEBAR ลองหาคำตอบเบื้องต้นด้วยการนำ ‘ค่าแรงขั้นต่ำ’ เทียบกับ ‘ราคาทองคำ’ โดยใช้อัตราในปี พ.ศ.2544 เทียบกับปัจจุบัน (พ.ศ.2566) 

ค่าแรงขั้นต่ำ 

  • พ.ศ.2544 - 165 บาท 
  • พ.ศ.2566 - 331 บาท (เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.2544 = 49.8%) 

ราคาทอง  

  • พ.ศ.2544 - 5,677 บาท 
  • พ.ศ.2566 - 32,200 บาท (เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.2544 = 567.2%) 
หากราคาทองสะท้อนถึงค่าครองชีพ จะเห็นว่าราคาของแพงขึ้นเกิน 5 เท่า ขณะที่ค่าแรงที่ได้รับโตขึ้นแค่ 0.5 เท่า หรือโตไม่ทันค่าครองชีพ 

ถามว่าค่าแรงขั้นต่ำควรเพิ่มหรือไม่ ทุกคนคงตอบว่า “ควรเพิ่ม” (ได้แล้ว!) 

โจทย์สำคัญจึงอยู่ที่ว่า ควรเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่ และควรเพิ่มอย่างไร เพื่อให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทุกฝ่ายเดินไปด้วยกันได้ 

และเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่จะช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างที่ควรจะเป็นได้จริงๆ