‘สุทิน’ ลงนามระเบียบกลาโหม อนุมัติกรอบ ‘ปะทะอากาศยาน’

11 เม.ย. 2567 - 09:04

  • ‘สุทิน’ ลงนาม ‘ระเบียบกลาโหม’ อนุมัติกรอบ ‘ปะทะ’ ให้ชัดเจน

  • กำหนดขั้นตอน ‘ใช้อาวุธตอบโต้’ ต่อ ‘อากาศยาน’ ที่เป็นภัยความมั่นคง

  • สกัดกั้นเท่าที่จำเป็น เหมาะสม-ได้สัดส่วน เน้น ‘เบาไปหาหนัก’

Defense-issues-regulations-approving-aircraft-strikes-SPACEBAR-Hero.jpg

ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ พ.ศ.2567 ลงนามโดย นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 12 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอา กาศยานหรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรืออาจ เป็นภัยต่อสาธารณะ พ.ศ.2567"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานใดตาม มาตรา 11 หรือเป็นกรณีที่เชื่อได้ว่าอากาศยานใด มีการกระทำ อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ ให้ช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นได้ตามระเบียบนี้

ข้อ 4 การใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่นำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานให้กระทำได้เท่าที่จำเป็น เหมาะสมได้สัดส่วน จากเบาไปหาหนัก และเป็นไปตามกฎการใช้กำลัง ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(1) เพื่อป้องกันตนเอง

(2)เพื่อบังคับอากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันอาจเป็นภัยดังกล่าวให้ปฏิบัติตามคำสั่ง

ข้อ 5 ในกรณีที่เป็นอากาศยานพลเรือนหากมีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเสี่ยงได้ให้ใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่นำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติในข้อ 4 และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบทันที

ข้อ 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

สุทิน คลังแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

10 เมษายน 2567

Defense-issues-regulations-approving-aircraft-strikes-SPACEBAR-Photo01.jpg

พร้อมกันนี้ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.กลาโหม) ยังได้ลงนามออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกับ อากาศยานที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ อีก 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกลาโหม เรียกเก็บความเสียหายจากอากาศยานที่กระทำผิด และประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การกระทำของอากาศยาน อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ 

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/24714.pdf

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/24729.pdf

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/24730.pdf

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์